ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
15
14
29
อนุบาล 2
14
15
29
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
12
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 3
16
16
32
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
16
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 6
13
16
29
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6
4
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
4
12
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
3
11
รวมทั้งสิ้น
119
119
232