ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญาจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 51
รายงานขอซื้อ,คำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 52
บันทึกทราบผลขอเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 60.71 KB 50
ตรวจรับงานจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 50
แบบขออนุญาตจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 62
เอกสารจัดจ้างและซื้อตาม พรบ.60 Word Document ขนาดไฟล์ 210.5 KB 66
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด ปรับปรุ่งล่าสุด 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 69