วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด  มุ่งเน้นจัดการศึกษา  นำพาประชาธิปไตย ใส่ใจเทคโนโลยี มีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง