ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
10
14
24
อนุบาล 3
16
13
29
ประถมศึกษาปีที่ 1
13
16
29
ประถมศึกษาปีที่ 2
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
12
20
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
16
30
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
15
25
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
8
17
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
6
16
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
3
8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
3
11
รวมทั้งสิ้น
114
118
232