คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ เนตรกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา