คณะผู้บริหาร

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา