คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกายสิทธิ์ มนูญศักดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส รอดวินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนครู)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ แก้วนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร พลโดด
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษภรณ์ แถวไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น แสวงนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพงษ์ หลงศรีภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนยศ ปะเสทะกัง
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ (ผอ.โรงเรียน)
ตัวแทนจาก : ผอ.โรงเรียน
เบอร์โทร :