กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกนกกาญจน์ ผาพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6