กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกกาญจน์ ผาพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6