กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชรินทร์ เอื้อสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรภัทร ปะเสทะกัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0