กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ รัตนวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3