ปฐมวัย

นางสุมาลัย เชียรพิมาย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2