ปฐมวัย

นางสุมาลัย เชียรพิมาย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1