กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดอกไม้ ช้อนกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1