กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมารศรี กล้าหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ แต้สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0