กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ แต้สวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางมารศรี กล้าหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2