กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3

นายสุภักดิ์ วรชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0