กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุภักดิ์ วรชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2