กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3

นายสุภักดิ์ วรชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0