กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทัย ศรีนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3

นายสุภักดิ์ วรชัย
ครูผู้ช่วย

นายวิศิษฏ์ ศรีรัตนพันธ์
พนักงานราชการ