กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุภักดิ์ วรชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2