พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

     1. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความคิดสร้างสรรค์รักการค้นคว้ารู้เท่าทัน เปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

     2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

     3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     4. นักเรียนมีความรักท้องถิ่น  ประเทศชาติ  เห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม