กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3