กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประไพพรรณ พงศ์วรเสนีย์
ครู คศ.3

นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยา
ครู คศ.3