กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญชลี พิมพ์กลาง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6