กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชลี พิมพ์กลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6