กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ