กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรภัทร ปะเสทะกัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4