กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ กลิ่นรื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
ครูผู้ช่วย