กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ