ข่าวประชาสัมพันธ์
งบหน้าแผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด 2561 (อ่าน 11) 15 เม.ย. 61
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) (อ่าน 21) 02 เม.ย. 61
แบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 25) 27 มี.ค. 61
แบบฟอร์มกิจกรรมในโครงการ (อ่าน 27) 27 มี.ค. 61
SARครู 60 (1)ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวัด (อ่าน 38) 26 มี.ค. 61
แบบขออนุญาตจ้างเหมารถยนต์โดยสารใช้ในราชการ (อ่าน 45) 07 ก.พ. 61
ใบตรวจรับพัสดุ (อ่าน 48) 07 ก.พ. 61
รายงานขอซื้อ,คำสั่ง (อ่าน 46) 07 ก.พ. 61
ใบตรวจการจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ-ส่ง (อ่าน 48) 07 ก.พ. 61
สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร (อ่าน 55) 07 ก.พ. 61
ภาพกรรมการสถานศึกษา 2560 (อ่าน 102) 10 มิ.ย. 60
ประกาศผลการประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 111) 15 มี.ค. 60
แบบยืนคำร้องขอสอบแก้ตัว (อ่าน 92) 08 มี.ค. 60
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว (อ่าน 103) 08 มี.ค. 60
โครงการจะเสนอโรงเรียนประชารัฐ2559 (อ่าน 123) 29 พ.ย. 59
แบบรายงานโครงการ 2559 (อ่าน 112) 26 ต.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 214) 02 พ.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 1059) 02 พ.ค. 59